GPR Myślenice: Podpisanie Porozumienia ws. włączenia do KSRG oraz przekazanie nowego samochodu

GPRwalne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej za rok 2018.

W sobotę, 16 lutego br., w Domu Strażaka OSP Myślenice Dolne-Przedmieście odbyło się walne zebranie podsumowujące działalność GPR Myślenice w ubiegłym roku. W trakcie sobotniego spotkania nastąpiły dwa ważne wydarzenia mające szczególny wpływ na dalszy rozwój myślenickiej grupy. Podpisana została umowa z KP PSP w Myślenicach w sprawie współdziałania operacyjnego w zakresie organizacji i prowadzenia na terenie powiatu myślenickiego działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz mająca na celu zapewnienie skutecznego współdziałania w trakcie akcji poszukiwawczych zaginionych ludzi na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz.U z 2017, poz.1319). GPR Myślenice reprezentował Krzysztof Druzgała - prezes oraz Agnieszka Szklarz Z-ca prezesa natomiast KP PSP w Myślenicach brygadier Sławomir Kaganek - Komendant Powiatowy. Ponadto pomiędzy GPR a KP PSP Myślenice obowiązuje umowa cywilno-prawna, która pozwala na dysponowanie grupy do działań poszukiwawczych na terenie powiatu myślenickiego. Kolejnym istotnym punktem było przekazanie fabrycznie nowego samochodu typu furgon na podwoziu MAN TGE. Zakup pojazdu możliwy był dzięki pozyskanym środkom z Fundacji "ORLEN Dar-Serca" oraz wkładu własnego grupy. Jednocześnie trwają starania o pozyskanie dodatkowych środków na przystosowanie pojazdu z przeznaczeniem do planowania akcji poszukiwawczych oraz transportu niezbędnego sprzętu. Myślenicka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza utworzona została w 2016 roku przez funkcjonariusza Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myślenicach. Obecnie w jej skład wchodzi 28 ratowników, 3 stażystów oraz 2 psy ratownicze będące w trakcie szkolenia. Część ratowników to również funkcjonariusze PSP i Policji, pracownik LSR-G, a także osoby z wyższym wykształceniem medycznym. W ubiegłym roku GPR odnotowała 23 wyjazdy. Grupa ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną Myślenice Górne-Przedmieście oraz Lotniczym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.