sztab Policji KWP Kraków 

 

Zakresem działania Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

Zespół Służb Dyżurnych - organizuje, koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie służb dyżurnych w podległych jednostkach. Zapewnia prawidłowy obieg informacji o zdarzeniach na terenie województwa.

Zespół ds. Operacji Policyjnych - inicjonowanie, koordynowanie na obszarze województwa zadań związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego podczas pobytu osób objętych ochroną, imprez masowych, zgromadzeń.

Sekcja Lotnictwa Policyjnego - Zadania SLP to wykonywanie działań lotów pościgowo-blokadowych, poszukiwawczych, koordynujących działania naziemne, desantowych, ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, oraz prewencyjnych i patrolowych. Czytaj więcej...

KWP 3

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego - współpraca ze służbami po za policyjnymi np. Wojsko Polskie, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.

Ponadto zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy,
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym oraz szkoleniem służb dyżurnych w jednostkach Policji;
- inicjowanie przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących stanowisk kierowania jednostek Policji;
- formułowanie zadań dla Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie;
- udział w planowaniu dyslokacji służby zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
- planowanie, kierowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie wykonawstwa prowadzonych działań w przypadku prowadzenia operacji policyjnych wykraczających zasięgiem poza obszar działania poszczególnych komend, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendy;
- organizowanie i koordynowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń dla nieetatowych pododdziałów Policji, nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz nieetatowego zespołu negocjatorów policyjnych;
-  inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;
- zapewnienie funkcjonowania Sekcji Lotnictwa Policji;
-  wspieranie realizacji zadań komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji poprzez wykorzystanie śmigłowców Sekcji Lotnictwa Policji.

Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków